Výchovné poradenství

Ing. et Ing. Koulová Renata – výchovný poradce
druhé podlaží, kabinet chemie

Konzultační hodiny:
Pondělí 7:10 – 9:45
Úterý 13:00 – 14:00
Středa 7:10 – 9:45
Čtvrtek 14:15 – 15:00
Pátek 9:10 – 10:50

Užitečné webové adresy

Nabídky práce pro absolventy

 • www.neflakamse.cz
 • www.Jobs.cz

Databáze škol:

 • www.atlasskolstvi.cz
 • www.infoabsolvent.cz
 • www.portal.mpsv.cz/sz/obcane.skoly
 • www.vzdelani.cz
 • www.uiv.cz
 • www.nuov.cz
 • www.vysokeskoly.cz
 • www.kampomaturite.cz
 • www.edu.cz

Informace ze světa práce:

 • portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno
 • www.job-tip.cz
 • www.prace.cz
 • www.inzerceprace.cz

Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky:

 • www.ceskaskola.cz
 • www.vzdelavanionline.cz
 • www.scio.cz
 • www.zkousky-nanecisto.cz
 • www.az-smart.cz
 • www.gwo.cz
 • http://mamenato.cz
 • http://www.jaktak.cz/rychla-prirucka/vysoka-skola.htm
Plán činnosti výchovného poradce

V průběhu celého školního roku:

1/ Podávání informací žákům o možnostech dalšího vzdělávání
(poradenské aktivity ohledně zdrojů informací – Učitelské noviny, internetové portály vysokých škol – pomoc žákům v orientaci při získávání informací, zprostředkování náborových akcí vysokých škol v prostředí naší školy, předávání náborových materiálů zasílaných škole – veškeré informace k nahlédnutí u výchovného poradce)

2/ Informace o trendech vývoje pracovního trhu a pomoc v profesionální orientaci
(dlouhodobé sledování jednotlivých oblastí, kde se mohou uplatnit absolventi naší školy, doporučení dle dosavadních výsledků a úspěchů žáků – spolupráce s třídními učiteli a učiteli praktických (ekonomických) oborů)

3/ Konzultační a poradenské aktivity pro rodiče
(v rámci třídních schůzek 4.ročníků informovat rodiče o organizaci přijímacího řízení na pomaturitní studium, informovat o zdrojích informací – v případě problémů s absencí nebo kázeňských problémů žáka informovat rodiče, společně postupovat a navrhovat řešení problému – spolupráce s třídními učiteli, v případě potřeby tyto úkoly delegovat na třídní učitele)

4/ Konzultační a poradenské aktivity pro žáky
(informace o pomaturitním studiu, pedagogicko-výchovná intervence v případě absence a kázeňských problémů)

5/ Spolupráce se studentským parlamentem
(sledování trendu spolupráce parlamentu s vedením školy, pomoc zástupcům žáků při komunikaci s vedením školy a se školní radou, sledování dodržování plánu práce studentského parlamentu)

6/ Evidence problémových žáků
(v případě kázeňských problémů a vysoké absence vést kazuistiku případů v evidenčním listu studenta, navrhovat řešení problému, spolupráce s třídním učitelem, rodiči a vedením školy.)

7/ Spolupráce s třídními učiteli při řešení absence a studijních problémů žáků

8/ Spolupráce s metodikem prevence
(pomoc při řešení situace v případě výskytu používání omamných látek, organizování osvětových přednášek nebo exkurzí K-centrum atd…)

9/ Evidence žáků se specifickými poruchami učení
(konzultace pro žáky a rodiče, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, spolupráce s vyučujícími předmětů, kde se tyto poruchy projevují…)

10/ Spolupráce s rodiči žáků
(v případě požádání rodičů o pomoc, nebo při výskytu vzdělávacích či jiných obtíží)

11/ Organizování besed a exkurzí (úřad práce, RIC…)
(žáci by si měli na základě těchto akcí udělat obrázek o tom, co je čeká po absolvování maturitní zkoušky – vysokoškolské studium, zařazení do pracovního procesu, projektování kariéry, úřad práce…)

12/ Evidence úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na pomaturitní studium.
(spolupráce s třídními učiteli bývalých 4.ročníků)

Translate!